UNIKT digitalt konstnärligt JOBB

Hej!

Vår målsättning är att etablera en samtida internationell Urbankonsthall i Malmö.

De konstnärer som ställer ut hos oss gör det i utställningslokalen Hangaren, utomhus runt om i Malmö samt i en tänkt digital miljö.

Nu söker vi dig som vill vara med och bygga upp den digitala plattformen.

Vi söker dig med stor erfarenhet av digitala processer och väl dokumenterad erfarenhet av olika digitala gestaltande program tänkbara och användbara för uppgiften.

Du gillar konst? Kanske jobbar du med digital spelutveckling, 3D-modullering eller grafisk formgivning?

Du kommer jobba med ett team bestående av Urbankonstnärliga ledare som tillsammans med ungdomar skall forma en Urbankonsthall i Malmö.

Arbetet kan ske som en provanställning eller i uppdragsform.

Vi tar emot ansökningar fortlöpande under 2022 tills vi hittar den person/grupp som passar för uppgiften.

Skicka oss en intresseanmälan på info@cfuk.nu

Om CFUK:

Föreningen Centrum För Urbankonst (CFUK) utgår från det publika och gemensamma och tanken om allas rätt till aktivt deltagande i konst och kulturlivet.

Den vill ge utrymme för konst och kultur som vi tillsammans skapar oavsett kulturell bakgrund.

Intresset för urbankonst är gränsöverskridande. Det bygger broar mellan olika generationer och olika delar av samhället och staden.

Föreningen vill använda Malmö som bas, men med en utvecklad och utåtriktad verksamhet utan geografisk gräns, som arena för urbankonst, med särskild inriktning på att skapa och underhålla en urbankonsthall och en mobil internationell urbankonstskola.

Gallerinatten UNG1 2022

UNG1 är CFUKs första utställning inom vårt Arvsfondsprojekt UNG- Urbankonsthall.

Vi vill bjuda in ungdomar mellan 12- 25 år för att göra Fri Urbankonst i UNG-Urbankonsthall detta år!

Bakgrund:

Centrum för Urban Konst (CFUK), är en organisation som kom till 2007 när jag, undertecknad, tillsammans med Glokala Folkhögskolan startade Spinneriet- en utbildning i Hip Hop Kultur och Urbankonst i Malmö. Jag fick sedan från 2013 tillgång till Hangaren, en stor lokal vid Enskifteshagen på Ystadgatan 53H som sedan dess fyllts av målningar från golv till tak både på in- och utsidan. Den har sedan kommit att inkluderas i Malmö övriga konstliv med utställningar bla vid den årligen återkommande Gallerinatten i slutet av september. De senaste åren har CFUK också ägnat sig åt att väcka opinion för att få till stånd en permanent urbankonsthall i Malmö.

Kan vi visa upp 1 653 ungdomar och deras konst under årets Gallerinatt 2022?

Den senaste viktiga insatsen inom CFUK är att vi fått ett treårigt projekt med medel från Allmänna Arvsfonden som fått namnet UNG. Det har med början detta år 2022 kunnat anställa några konstnärer med olika inriktning för att arbeta med ungdomar i åldrarna 12-25 år intresserade av urbankonst och med möjlighet att själv vara med och skapa. Vi är nu i ett inledande stadium där vi försöker få hjälp från olika håll att nå ut. Därför vänder vi oss nu bl a till våra samverkanspartners och andra aktörer med önskan att ni vill hjälpa oss att nå vår målgrupp.

Mer information finns på:

www.cfuk.nu.

Instagram: urbankonsthall_ung

FB: Urbankonsthall-ung

Med förhoppning att ni önskar delta med urbankonst som projektet UNG erbjuder sänder jag vänliga hälsningar!

Pärra Von Andreasson

Konstnärlig projektledare i UNG

E-post: pa_andreasson@yahoo.se.

EXTRA ÅRSMÖTE 23:e december.

VÄLKOMMNA alla medlemmar!

Extra årsmöte för CFUK- Centrum För Urbankonst i Malmö.

CFUK styrelse 2021. Fv. Julian Szlagowski Vence, Ingemar Johnn, Pårra Von Andreasson, Göte Rudvall, Håkan Larson, Astrid-Louise Walther. (Ej på bild: Emma Gullstrand och Johny Larson.)

Kallelse och dagordning.

23:e december 18.00 på Gatukonstoret på Rolfsgatan 7A.

(Ring 0707 666 122 så kommer någon och öppnar för dig.)

Denna kallelse läggs ut offentligt på föreningens hemsida www.cfuk.nu och länk till sidan skickas ut via sms till föreningens medlemmar.

Dagordning.

1. Mötets öppnande.

2. Registrering av deltagande medlemmar.

3. Val av mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare.

5. Val av två justerare.

6. Verksamhetsberättelse för 2020.

7. Revidering av ekonomisk berättelse för 2020.

8. Revisorns yttrande.

9. Bekräftande av ansvarsfrihet för 2020.

10. Tillsättande av tf ordförande fram till ordinarie årsmöte VT 2022.

11. Ev övriga frågor.

12. Mötets avslutande.

Malmö 2021-12-05

Pärra/Ordförande CFUK.

Vi utlyser ett jobb.

UNG- Urbankonsthall i Malmö i samverkan med Allmänna Arvsfonden. Start 2022.

Föreningen CFUK fick ett glädjande besked från Allmänna Arvsfonden den 22:a september 2021 att fonden medger ett 3-årigt stöd för att processa fram en Urbankonsthall i Malmö.

Så här lyder motiveringen:

Projektets syfte är att utveckla en plats där konst och kultur skapas/produceras
oavsett kulturell, social, individuell och politisk bakgrund.

Projektet vill stärka barn och ungdomar som skapande, kreativa och deltagande konstnärer utifrån deras egen generation.

Målet är att främja framtidskonst, helt nya verksamheter och
kombinationer av kulturella uttryck.

Verksamheten kommer att genomföras live i staden och digitalt på nätet utifrån samråd och önskningar från ungdomar.

Målgrupp är ungdomar 12-25 år med eller utan funktionsnedsättningar och med olika etniska bakgrunder.

Under tre år tänker man forma en Urbankonsthall där målgruppen får styra så mycket som möjligt den fortsatta verksamheten.

Under projekttiden har man stöd av etablerade samarbetsparter som även syftar till fortsatt samarbete efter projekttiden.

Tack vare det stödet har vi anställt 3 personer. Vi söker fortfarande någon för den digitala tjänsten under 2022.

Sista ansökningsdag är 14:e november 2021.

Är du unikt urban konstnärligt dedikerad och vill verka i ett unikt konstnärligt och kulturellt sammanhang?

Den ideella föreningen CFUK- Centrum För Urbankonst, arbetar med att processa fram en unik samtida Urbankonsthall i Malmö i projektet UNG med stöd från Allmänna Arvsfonden och med en rad andra samverkanspartners. Inom UNG skall vi under 3 års tid utarbeta en detaljerad plan över var en Urbankonsthall skall finnas, vilka som skall verka där och vad den skall innehålla. Vi vill se en ny form av konst/kultur sprungen ur det unika med att Malmö är en plats där inte mindre än 179 olika nationaliteter samlas.

Vår målgrupp i UNG är just ungdomar mellan 12 och 25 år och vi ser gärna sökandes ur den målgruppen även om alla är välkomna att söka.

Vi har den unika Hangaren vid Enskifteshagen som skiss och utgångspunkt, förlagd i den tillika unika kulturella ljudzonen med bröddoften från Pågens påtagligt skapandes en unik luftburen känsla och stämning.

Vi utgår från ett manifest bestående av en mening från konsthistoriens mest tongivande konstnärliga manifest.

Vi utlyser nu 4 tjänster på 50% vardera.

50%- Fri urbankonstnärligledare med inriktning rörelse, doft och ljud.

50%- Fri urbankonstnärlig ledare med inriktning byggnation, installation och rumsgestaltning.

50%- Fri urbankonstnärlig ledare med inriktning internetbaserade konstnärliga uttryck, projektion och samtida digital teknik.

50%- Projektadministration, ekonomi och information. (Denna tjänst har formella kvalifikationer som gäller för arbetet.)

Vi söker dig som är professionell inom de fria konsterna.

Vi söker dig som är starkt motiverad, drivande och ansvarstagande. Vi söker dig som har tankar, planer och kreativa udda idéer som du inte har hittat utrymme för att förverkliga. Vi söker dig som gärna tar ordet likväl som du ger det. Du kan formulera och genomföra dina projekt och du ingår självklart och gärna i andras. Du är en samarbetspartner och egensinnig entreprenör när det behövs. Det är inga problem för dig att verka som pedagog, talesperson, logistiker, praktiskt konst/kulturutövare, städare och organisatör. Du vet vad ditt uppdrag är men du är alltid beredd att hjälpa till inom andras uppdrag.


Du kan finna och engagera ungdomar och arbeta med dem praktiskt och teoretiskt. Du har ett brett kontaktnät.

Du är intresserad av den konst som finns tillgänglig för alla medborgare och medmänniskor som vi kallar Urban men som går under många benämningar såsom streetart, gatu-, offentligkonst eller public expressions. Vi tänker även i termer av samtid/framtidskonst.

Du kommer ingå i ett team som öppet, fritt, seriöst, nyskapande och experimentellt skall på mängder av olika sätt skall ta fram en modell för hur Malmös framtida Urbankonsthall skall se ut. Det gör vi tänkbart genom utställningar, event, seminarium, workshops, festivaler, skapande verksamheter, möten, samtal, resor och andra metoder vi finner tillsammans. Vi gör detta på plats, runt om i Malmö samt på nätet.

Du är beredd på att jobba såväl kvällar, helger som helgdagar. Du håller alltid tiden minutiöst. Du genomför det du åtar dig.

Vi önskar dessa kvalifikationer hos dig som söker:

Konstnärlig utbildning på hög nivå.

Väl dokumenterad flerårig konstnärlig/kulturell praktik.

Väl dokumenterad engagemang i olika former av gruppverksamhet.

Vi önskar även arbetsprover. Är du inom målgruppen åldersmässigt och så ung att du ännu inte genomgått tex en högskoleutbildning så är du ändå välkommen med en ansökan med betoning just på arbetsprover samt övrigt engagemang inom det konstnärliga fältet.

Din ansökan skall innehålla:

Ett personligt brev där du berättar om dig och varför du söker detta jobb.

Merit/CV förteckning som visar de kvalifikationer vi söker med kontaktuppgifter till 3 referenspersoner.

Fria digitala arbetsprover som visar exempel på just den urbankonstnärliga inriktning du önskar ansvara över och arbeta med. Gärna hänvisningar till olika verk, processer och projekt du deltagit i på olika sätt.

Kontaktuppgifter.

Vad gäller tjänsten för projektadministration, ekonomi och information så gäller utbildning, arbetserfarenhet och intresse inom tjänstens ramar. Vi ser dock gärna att du är en tillika konst och kulturell personlighet som brinner tillsammans med oss andra inför uppdraget och är beredd att hjälpa till där det behövs.

Samla alla bilder, texter, länkar mm i ett PDF dokument på max 5mb.

Din ansökan skickas senast 14/11 till pa_andreasson@yahoo.se

Under vecka 46 kallar vi några av de sökandes till intervju. Beslut om anställning meddelas 30:e november 2021. Anställningen startar 7:e Januari 2022.

Anställningsformen är provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning i ett år framöver med möjlighet till förlängning ett år i taget och i max 3 år.

Are you uniquely urban artistically dedicated and want to work in a unique artistic and cultural context?

The non-profit association CFUK- Centrum För Urbankonst, works to develop a unique contemporary Urbankonsthall in Malmö in the project UNG with support from Allmänna Arvsfonden and with a number of other collaboration partners. Within UNG, we will for 3 years prepare a detailed plan of where an Urbankonsthall will be located, who will operate there and what it will contain. We want to see a new form of art / culture sprung from the unique fact that Malmö is a place where no less than 179 different nationalities gather.

Our target group in UNG is precisely young people between 12 and 25 years of age and we are happy to see applicants from that target group, although everyone is welcome to apply.

We have the unique Hangar at Enskifteshagen as a sketch and starting point, located in the also unique cultural sound zone with the bread scent from Pågen’s clearly creating a unique airborne feeling and atmosphere.

We start from a manifesto consisting of a sentence from art history’s most influential artistic manifesto.

We are now announcing 4 positions of 50% each.

50% – Free urban artist guide with a focus on movement, scent and sound.

50% – Free urban artistic leader with a focus on construction, installation and room design.

50% – Free urban artistic leader with a focus on internet-based artistic expression, projection and contemporary digital technology.

50% – Project administration, finance and information. (This position has formal qualifications that apply to the job.)

We are looking for you who are a professional in art.

We are looking for you who are highly motivated, driven and responsible. We are looking for you who have thoughts, plans and creative odd ideas that you have not found room to realize. We are looking for you who are happy to take the floor as you give it. You can formulate and implement your projects and you are of course and happy to be part of others. You are a partner and stubborn entrepreneur when needed. It is no problem for you to work as an educator, spokesperson, logistician, practical arts / culture practitioner, cleaner and organizer. You know what your mission is but you are always ready to help in other people’s mission.

You can find and engage young people and work with them practically and theoretically. You have a wide network of contacts.

You are interested in the art that is available to all citizens and fellow human beings that we call Urban but which goes by many names such as street art, street art, public art or public expressions. We also think in terms of contemporary / future art.

You will be part of a team that will openly, freely, seriously, innovatively and experimentally in many different ways develop a model for what Malmö’s future Urbankonsthall will look like. We make this possible through exhibitions, events, seminars, workshops, festivals, creative activities, meetings, conversations, travel and other methods we find together. We do this on site, around Malmö and online.

You are prepared to work evenings, weekends and holidays. You always keep time meticulous. You carry out what you undertake.

We want these qualifications from you:

High-level artistic education.

Well-documented multi-year artistic / cultural internship.

Well-documented involvement in various forms of group activities.

We also want work samples. If you are in the target group in terms of age and so young that you have not yet completed, for example, a university degree, you are still welcome with an application with emphasis on work samples and other involvement in the artistic field.

Your application must include:

A personal letter where you tell about yourself and why you are looking for this job.

Merit / CV list that shows the qualifications we are looking for with contact information for 3 reference persons.

Free digital work samples that show examples of exactly the urban art specialization you want to be responsible for and work with. Preferably references to different works, processes and projects you have participated in in different ways.

Contact information.

As for the service for project administration, finance and information, education, work experience and interest within the framework of the service. However, we are happy to see that you are also an art and cultural personality who is passionate about the rest of us before the assignment and is willing to help where needed.

Collect all images, texts, links etc. in a PDF document of max 5mb.

Your application is sent no later than 14/11 to pa_andreasson@yahoo.se

During week 46, we call some of the applicants for an interview. The decision on employment will be announced on November 30, 2021. The employment will start on January 7, 2022.

The form of employment is probationary employment with the possibility of permanent employment one year in the future with the possibility of extension one year at a time and for a maximum of 3 years.

Ambition

184 nationaliteter. 184 A4-Ark.

Urbankonsthallen vill bibehålla sitt unikum. Hangaren ska vara unik.

De inbjudna Urbankonstnärerna skall hålla högsta tänkbara Internationella nivå. 50% konstnärer som alla redan vet är bra. Och 50% som är okända. Det sägs vara upplägget från Knud W Jensen som grundade Louisiana i Humlebeak, Danmark.

Vi söker representanter från alla möjliga tänkbara yttringar inom konst och kultur. Vi strävar att ge utrymme för den konst/kultur vi tillsammans skapar här och nu oavsett tidigare kulturell bakgrund. I Malmö bor det människor från 184 olika nationaliteter. Vi ligger på 2:a plats i världen efter NY vad gäller kulturell blandning på detta unika sätt. Vilken konst och kultur kommer vi skapa tillsammans i framtiden?

Vi vill visa konstnärskap från alla möjliga kulturer och olika delar av världen. Vi vill skapa en egen unik kultur i Malmö, baserad på stadens egna unika tradition och historia.

Vi vill visa konstnärskap här från vår direkta närhet.

Hangaren skall alltid sträva efter allas deltagande samt att vara spjutspets och i framkant för Urbankonstscenen i Norden och Europa. Vi vill delta i aktuella frågeställningar och vi vill generera nya frågeställningar.

Vi vill vara det vita rummet i vilket allt kan visuellt samtalas kring oavsett hur samhället i övrigt för tillfället ser ut. Konstens frihet först och före politik, religion och sociala överenskommelser.

Vi utvecklar tankarna kring vår konstsyn och hur den skall förverkligas i ett eget dokument.

Samarbete Medlemskap

Hangaren är en pärla och unik. Utan att använda sociala medier eller sprida information har Hangaren väckt nyfikenhet och intresse. På en ungdomslista i Malmö som utsett stadens 100 coolaste ställen fick Urbankonsthallen högsta betyg. Vi ska bli ännu unikare.

Deejaba Ruskig Ångest

CFUK- Centrum För Urbankonst I Malmö

ABF Malmö

Föreningen CFUK-

Styrelse 2021 med Pärra Von Andreasson, Göte Rudvall, Håkan Larsson, Emma Gullstrand, Sofie Person, Astrid-Louise Walther, Johny Larson, Julian Szlagowski Vence och Ingemar Johnn

Hangaren har ett stort kontaktnät och initierade samverkanspartners.

Tillsammans har vi ett intresse att skapa offentlig gatu/urban konst/kultur i massa former tillgängligt för alla som bor i och som besöker Malmö. Vi önskar skapa mening, sammanhållning och aktivitet genom att ge utrymme till så många olika aktörer som möjligt.

För medlemskap Swish: 123 404 28 91. 50:- per år för en person, 100:- för en organisation. Skriv ditt namn i meddelande fältet.

Instagram: officialhangaren

Idag och Imorgon

Det första utrymmet Hangaren idag nyttjar är cirka 4 000kvm.

Den målade ytan idag uppgår till cirka 2 000kvm.

Hangarens målerier idag, på insidan 2021/22 kan uppfattas som ett enda gigantiskt samarbetsverk. Det gör inget. Det verket består utav 40 stora målningar från cirka 40- 120kvm.

63 graffitimålare/konstnärer har hittills målat inisdan i Hangaren. De har själva bekostat allting. Även de som rest ända från Belgien, Finland, Chile, England, Holland, Danmark, Frankrike, Syd Afrika, Brasilien eller Kanada.

Har Hangaren Nordens största samling av kvinnliga graffitimålare/konstnärer. 14 stycken hösten 2021, 11 på insidan och 3 till på utomhusväggen.

Under åren 2017-2021 har vi i samverkan med Konstfrämjandet bjudit in för visning och konstupplevelser av Hangaren under Malmö Gallerinatt. Under sammanlagt 18H har alltså Hangaren varit öppet för allmänheten och då har vi lyckats locka 9 741 besökare

Gallerinatten 2017 2 638 besökare och nära 500 skrev på ett Medborgarförslag för att etablera en Urbankonsthall i Malmö som nu, under 2020, bearbetas och stöds av Malmö Stad. Under nästan 4 år har vi enbart fått positiva reaktioner från Malmö att vi ska skapa en Urbankonsthall här, men vi får dessvärre inga konkreta svar gällande när och var.

Hur har vi dock alla svar på.

Under 2018 påbörjades ett nytt stort och ambitiöst måleriprojekt, på utsidan av lokalen, kallat Insight Seeing, Ett Folk, som lyfter de människor runt om i världen med en bakgrund i olika kulturer. Det verket är lite försenat pga klotterattacker. Verkets sammanlagda yta är 918 kvm.

I samverkan med EklundhPaglert förlag har vi gett ut en dokumentationsbok om Graffiti Hangaren 2013- 2018 som även fungerar som en avancerad projektbeskrivning.

Under 5 veckor sommaren 2020 bedrevs Kul-I-Malmö i samverkan med Fritidsförvaltningen vid Hangaren. Vi märker att det finns mängder av unga lokala förmågor med mycket energi och kraft vi vill kanalisera in i kulturen och konstens värld. Alla skall vara välkomna i den UNG- Urbankonsthall vi önskar skapa.

Hangaren imorgon

 • Huserar i en egen lokal byggd utifrån verksamhetens utvecklade idé.
 • Kanske som ett kombinerat Urbankonst och Idrottscenter.
 • Innefattande en Internationell Resande 5-årig MFA Urbankonstakademi.
 • Med ett utvecklat pedagogiskt program som innefattar 2H fri konst i veckan för alla elever vid Malmös grundskolor.
 • Hanterar en urbankonstpark i närområdet. Arrangerar Urbankonstvandringar.
 • Samverkar med spelföretag för visning av konstnärer även digitalt.
 • Påbörjar ett samarbete med Fastighetsägare för samlad visning i det offentliga på muraler likt ett gigantiskt utomhusväggmuseum.
Hangaren imorgon? Vi önskar ett fortsatt och fördjupat samarbete med nuvarande fastighetsägare men vi kan även bygga upp en helt ny Urbankonsthall på annan plats i staden.

Aktuell tidsplan

2021-

Förbereder årets engagemang/föreningsarbete.

Stor måleri- Ett folk.

Sofielundsfestvial. (Coronainställt.)

Deal With It 5/6. Urban Arts. (Coronainställt.)

Gallerihelg 24- 26:e September. Med bla BAM, Stickerfest5 mm.

Genomföra ansökningar till Nordisk Kulturfond, Arvsfonden, Postkodslotteriet samt Kulturstöd Malmö.

Organisation och strategi.

Samverkans partners kontaktas för fortsatt process utifrån vår intention och deras egna förutsättningar. Möten för delad informationsgivning.

Gör klart utsidan och initierar nytt måleriprojekt. Unikt.

2022-                                  

Vår 3-års process startar att detalj planera en kommande Urbankonsthall med inriktning på ungdomar mellan 12- 25 år.

2025-                                  

Påbörja om- nybyggnation av Urbankonsthallen.

2028-                                  

Delta under Malmö som Kulturhuvudstad i Europa.

”Graffiti är inte bara konst, utan den berättar även en historia.” Zahra

Urbankonsthall

en samtida fri internationellt urbankonsthall

Sorg. En installation under Gallerinatten 2019.

Process för en utställning. Daglig verksamhet.

 • En internationell dagsaktuell urbankonstnär/grupp bjuds in och arbetar på plats i 2- 6 veckor. Av hög kvalité i denna genre. Kända och okända.
 • Ett/fler verk görs på plats i Hangaren.Ett/fler verk görs i det offentliga rummet i staden, på olika platser varje gång.2-4 vernissager/invigningar/år.
 • Ett pedagogiskt program anpassat efter varje utställning.Föredrag/seminarium.Workshop med konstnären/gruppen eller med passande alternativt ped. upplägg.
 • Öppet och gratis för alla 5 dagar i veckan. 10.00- 18.00 onsdag- söndag.Hangaren skall även fortsätta i sin nuvarande unika monumentalmåleriska form. Dvs. att alla som vill är välkomna att måla väggarna ända upp till taknocken. Såväl amatör som professionell.
 • Den dagliga grundläggande pedagogiska verksamheten fortgår också samt utvecklas. Allt fotas och skrivs om för publicering på egen digital plattform.
 • En workshopvägg skall också utses där alla kan komma för att pröva på att måla under professionell handledning varje dag. Spontant och förbokat. Med P-Huset Anna som förebild men med tillgång till hjälp och tips vid behov.
 • Ett verk av Jestr från Sydafrika 2020. Hangaren är en lugn plats med tid för eftertanke och kontemplation.