VÄLKOMMNA alla medlemmar!

Extra årsmöte för CFUK- Centrum För Urbankonst i Malmö.

CFUK styrelse 2021. Fv. Julian Szlagowski Vence, Ingemar Johnn, Pårra Von Andreasson, Göte Rudvall, Håkan Larson, Astrid-Louise Walther. (Ej på bild: Emma Gullstrand och Johny Larson.)

Kallelse och dagordning.

23:e december 18.00 på Gatukonstoret på Rolfsgatan 7A.

(Ring 0707 666 122 så kommer någon och öppnar för dig.)

Denna kallelse läggs ut offentligt på föreningens hemsida www.cfuk.nu och länk till sidan skickas ut via sms till föreningens medlemmar.

Dagordning.

1. Mötets öppnande.

2. Registrering av deltagande medlemmar.

3. Val av mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare.

5. Val av två justerare.

6. Verksamhetsberättelse för 2020.

7. Revidering av ekonomisk berättelse för 2020.

8. Revisorns yttrande.

9. Bekräftande av ansvarsfrihet för 2020.

10. Tillsättande av tf ordförande fram till ordinarie årsmöte VT 2022.

11. Ev övriga frågor.

12. Mötets avslutande.

Malmö 2021-12-05

Pärra/Ordförande CFUK.

Dela